Posted on

Nomet sai asiakas­tyytyväisyys­kyselyssään aiempaa korkeamman arvosanan

Nomet toimitila

Nometin asiakkailleen teettämä tyytyväisyyskysely osoitti, että moderni laitekanta, tasaisen korkea laatu, asiakaslähtöinen palvelu sekä tekninen, menetelmä- ja tuotekehittelyosaaminen ovat yrityksen suurimmat vahvuudet. Yrityksen saama keskiarvo oli entistä parempi, ja luottamus strategisiin kumppanuuksiin sekä laadukkaisiin hankintoihin myös jatkossa oli korkealla.

Positiiviset tulevaisuusnäkymät

Kysely vahvisti sen, että kysyntä globaaleilla markkinoilla on edelleen kasvussa. Päämiehet kannustavat sopimusvalmistajiaan uusiin investointeihin, ja toimimalla itse aktiivisesti saamme luotua entistä enemmän kysyntää. Vaikka jotkut päämiehet suosivatkin edelleen useampia sopimusvalmistajia, on strategisten kumppanuuksien asema jatkuvasti vahvempi. Kun yhteistyö käynnistyy jo tuotekehitysvaiheessa, prosessin läpinäkyvyys kasvaa. Voimme omalla osaamisellamme vaikuttaa tuotteen valmistettavuuteen, jolloin myös kustannustaso madaltuu. Kumppaniyritysten kasvu lisää luonnollisesti myös alihankintojen määrää, ja positiivinen markkinatilanne näkyy koko tuotantoketjun tehostumisena. Toisaalta myös Nometin jatkuvasti kehittyvä laitekanta, asiakaslähtöinen palvelu ja prosessin laadukkuus lisäävät valmiutta vastata monipuolisemmin asiakkaan tarpeisiin.

Teollisuudessa pelkkä tekninen osaaminen tai edullinen hinta ei enää riitä erottuvuustekijäksi. Asiakaskokemuksen korostaminen sekä palveluhalukkuus nousivat esiin merkittävinä tekijöinä, ja Nomet sai kehuja nimenomaan asiakastuntemuksestaan sekä helposta lähestyttävyydestään. Vaikka tuotteita valmistetaan yhä globaalimmin, ei edullisten materiaalivirtojen etsiminen ulkomailta ole itsestäänselvyys. Eurooppalaista alkuperää pidetään edelleen laadun takeena, eikä alhaista hankintahintaa nähdä arvoketjun tehostamisessa yhtä oleellisena kuin tuotannon luotettavuutta ja tasaisen korkeaa laatua. Myös jatkuvasti kasvavat rahti- ja valuuttakustannukset ovat hillinneet tuotannon keskittymistä ainoastaan edullisimpiin maihin. Entistä useampi kyselyyn vastannut yritys arvioikin tuotantonsa säilyvän Suomessa. Logistiikkaa, laatumainetta ja kommunikaation vaivattomuutta tuotantoketjun eri osien välillä pidettiin merkittävänä valintaperusteena.

Digitalisaation asema nähtiin edelleen huomattavana, mutta itse tuotteiden tai tuotantomenetelmien suhteen ei uskottu mullistaviin uudistuksiin. Esimerkiksi 3D-tulostamista tai muita lastuavan työstön korvaavia valmistusmenetelmiä ei mainittu lainkaan. Nometin osaaminen tuotantokehittelyn ja menetelmien tuntemuksen saralla keräsi edelleen kiitosta, ja uudistuksia tehdään jatkuvasti. Yksi uuden strategiamme painopistealueista onkin menetelmien kehittäminen sekä panostaminen CAM-ohjelmointiin.

Kaiken kaikkiaan kyselyssä ei ilmennyt suuria yllätyksiä. Vahvuustekijöitä pidettiin edelleen arvossa, ja ilmenneisiin haasteisiin on osattu kiinnittää huomiota jo ennen kyselyn tulosten läpikäyntiä. Organisaatiossa on jo luotu uusia kehityspolkuja sekä toimihenkilönimityksiä, jotta havaittuihin puutekohtiin voidaan panostaa entistä vahvemmin.